ARTICLES

In English:

Słodczyk J., 2016, In Search of an Ideal City: The Influence of Utopian Ideas on Urban Planning, Studia Miejskie t. 24, Opole.

Platje J., Słodczyk J., 2004, Ecological Agriculture in Central and Eastern Europe, European Association of Environmental and Rsource Economists, Polish Division, The Series „Economic and the Environment 32.

Słodczyk J.,2003, The Economy of Opole Province, in: J. Słodczyk, W. Hasiński (ed.), 2003, Transformation of the Social and Economic Structure of the Silesia Region, Economic and Environmental Studies 5, University of Opole, p. 55-68.

Słodczyk J., Rajchel D.,2003, Exogenous Functions of Towns in the Opole Region and Changes of These Functions in the Period 1991- 2001, in: J. Słodczyk, W. Hasiński (ed.), 2003, Transformation of the Social and Economic Structure of the Silesia Region, Economic and Environmental Studies 5, University of Opole, p. 151-178

Słodczyk J., 2002, Transformations in the functional structure of cities in Poland as a result of the new social and economic conditioning, [w:] R. Domański (red.), Cities and regions in an enlarging European Union, Studia Regionalia/ Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning, vol. 10.

Słodczyk J., Changes in the Spatial Form and Structure of Cities and Criteria for Sustainable Development, 2002, in: Słodczyk J., Platje J. (ed.), Environmental Challenges in the Process, of Eastword Expansion of the European Union, Economic and Environmental Studies 2, University of Opole p.173-182.

Słodczyk J., 1999, The role of the industrial function in towns at a time of transformation (as exemplified by Opole region), [w:] R. Domański (red.), The competitiveness of regions in the Polish and European perspective, Studia Regionalia, Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning, vol. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słodczyk J., 2001, Transformations in the Spatial Structure of Cities in Poland, in: Słodczyk J. (ed.), The Course and Effects of the Transformation Process in Poland in Different Fields of Social and Economic Life, Economic and Environmental Studies 2, University of Opole, p.159-174.

 

In Polish:

Słodczyk J., 2020, Wymiar społeczny w projektowaniu zrównoważonego rozwoju miasta, Prace i Studia Geograficzne, 65.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7–18.

Słodczyk J., 2018, Tradycje urbanizacyjne na obszarze Afryki subsaharyjskiej, Studia Miejskie 32, ss. 9-20.

Kudłacz T., Słodczyk J.,2017, Zarządzanie przestrzenią miasta I regionu, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 127-138.

Słodczyk J., 2014, Rzeka w lokalizacji i przestrzennym rozwoju miasta, [w:] M. Śliwa (red.), Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole, s. 47-60.

Słodczyk J., Szafranek E., 2011, Przestrzenne możliwości oceny rozwoju klastrów w województwie opolskim. Ocena ekspercka, [w:] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka. WSZiA w Opolu Wyd. Instytut Śląski w Opolu, s. 135-188.

Słodczyk J., Szafranek E., 2011, Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów jako czynnik budowania potencjału konkurencyjnego regionu (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku, część 1, Studia KPZK PAN, tom CXL, Warszawa, s. 151-164.

Słodczyk J., 2010, Geografia ekonomiczna w programie kształcenia na kierunkach ekonomicznych, [w:] Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Słodczyk J., 2010, Identyfikacja głównych problemów edukacji przestrzennej, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom IV Edukacja dla ładu przestrzennego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Słodczyk J., Szafranek E., 2009, Ocena kreatywności i atrakcyjności miast. Przypadek Opola, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 117-128.

Słodczyk J., Szafranek E., A. Dembicka, 2009, Uwarunkowania i perspektywy budowania kreatywnego miasta Opola, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s.

Słodczyk J., Szafranek E., A. Dembicka, 2009, Potencjał badawczo-rozwojowy Opola jako element konkurencyjności miasta średniej wielkości, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka Przestrzenna XII, tom II, Wrocław, s. 183-191.

Słodczyk J., Rajchel D., Dembicka A., 2009, Przeobrażenia struktury funkcjonalnej i funkcjonalno-przestrzennej miast Śląska Opolskiego w latach 1989-2007, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, Łódź, s. 115-128.

Słodczyk J., 2008, Przeobrażenia przestrzennej struktury miast w Ameryce Łacińskiej, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Szafranek E., 2008, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne na obszarach położonych w pasie autostrady A4, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Wrocław, s. 195-200.

Słodczyk J., 2007, Warunki i perspektywy zrównoważonego rozwoju miast, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1190, Wrocław, s. 237-247.

Słodczyk J., Szafranek E., 2006, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych Polski – analiza pozycji i poziomu konkurencyjności w latach 1999-2004, [w:] K. Wilk, I. Potoczna (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 260-270.

Słodczyk J., Szafranek E., 2006, Przekształcenia ludnościowe i gospodarcze na obszarze między aglomeracjami Wrocławia i Opola w latach 1994-2003, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1143, Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Wrocław, s. 106-116.

Klimek R., Słodczyk J., 2006, Wpływ autostrady A-4 na strategie rozwoju i planowanie przestrzenne w gminach, na przykładzie regionu opolskiego, [w:] D. Strahl (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 96-106.

Słodczyk J., 2005, Struktura przestrzenna miasta islamskiego, [w:] A. Barska, K. Minkner (red.), W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Szafranek E., Jakubczyk Z., 2005, Inwestycje ekologiczne w województwie opolskim w latach 1993-2001, [w:] J. Famielec (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 137-146.

Słodczyk J., Szafranek E., 2004, Przeobrażenia struktury społeczno-gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem, [w:] K. Szołek, A. Zakrzewska – Półtorak (red.), Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, Biblioteka Regionalistyki nr 4, Wrocław, s. 71-82.

Słodczyk J., Klimek R., 2004, Nowe tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej Opola, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Jakubczyk Z., Szafranek E., 2003, Ocena wyników badań z zakresu selektywnej gospodarki odpadami jako elementu świadomości ekologicznej, [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 502-518.

Słodczyk J., Szafranek E., 2003, Struktura, cele i formy współpracy transgranicznej w Euroregionie „Pradziad”, [w:] J. Runge (red.), Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 165-175.

Słodczyk J., Szafranek E., 2003, Przeobrażenia struktury społeczno-gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem, [w:] Wrocław 2000 Plus, Studia nad strategią miasta, Zeszyt 5 /49/, s. 119-131.

Jakubczyk Z., Słodczyk J., Szafranek E., 2003, Świadomość ekologiczna jako determinanta konfliktów i współpracy w realizacji strategii ekorozwoju /na przykładzie badań ankietowych, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wrocław, s. 127-148.

Słodczyk J., Fortuński B., 2003, Rozwój funkcji akademickiej miasta Opola, [w:] I. Jażdżewska (red.), XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 93-106.

Jakubczyk Z., Słodczyk J., Walawender A., 2002, Kryteria ekonomiczne warunkujące wybór systemu doprowadzania i oczyszczania ścieków, [w:] J. Słodczyk, Z. Jakubczyk (red.), Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., 2002, Wielkość miast i ich struktura przestrzenna w świetle kryteriów rozwoju zrównoważonego, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., 2000, Rola funkcji przemysłowej w miastach regionu opolskiego w świetle struktury osób pracujących, [w:] J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.