BOOKS (as editor)

In English:

Heinemann M., Słodczyk J., (ed.) 2017 , Politics vs. Economics. Consequences and Economic Challenges for the East- West Partnership, Weld Trends, Potsdam.

Słodczyk J. (ed.) 2015, Innovations in agri-food industry, The Challenge Group A. J. Molscy

Platje J., Słodczyk J., Ramsey D., (ed.), 2008, Current Issues of Sustainable Development- Transformation, Education and Business, Economic and Environmental Studies 11, University of Opole

Platje, J. Słodczyk (ed.), 2005, Urban and Rural Agro-food Systems as Factor of Local Sustainable Development, Economic and Environmental Studies 7, University of Opole.

Słodczyk, W. Hasiński (ed.), 2003, Transformation of the Social and Economic Structure of the Silesia Region, Economic and Environmental Studies 5, University of Opole.

Słodczyk J., Platje J. (ed.), 2003, Sustainable Waste Management, Economic and Environmental Studies 3, University of Opole

Słodczyk J., Platje J. (ed.), 2002, Environmental Challenges in the Process, of Eastword Expansion of the European Union, Economic and Environmental Studies 2, University of Opole.

Słodczyk J. (ed.), 2001, The Course and Effects of the Transformation Process in Poland in Different Fields of Social and Economic Life, Economic and Environmental Studies 2, University of Opole.

In Polish:

Zagórowska A., Rauziński R., Słodczyk J., 2020,  Procesy i struktury demograficzne na Śląsku po II wojnie światowej (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie), Uniwersytet Opolski, 230 s.

Janikowska O., Słodczyk J. (red.) 2016, Globalna sprawiedliwość, , Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,

Słodczyk J., Śmigielska M. (red.) 2011, Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku Studia Miejskie, t. 4. Opole.

Słodczyk J., Szafranek E., (red.) 2010, Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t. 1. Opole.

Słodczyk J., Szafranek E., (red.) 2008, Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Śmigielska M., (red.) 2008, Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Rajchel D., (red.) 2008, Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Szafranek E., (red.) 2006, Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Klimek R., (red.) 2006, Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Rajchel D., (red.) 2006, Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Korenik S., J. Słodczyk /red./, 2005 Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2005.

Słodczyk J., Bucka M., (red.) 2005, Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2004, Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2004, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Rajchel D., (red.) 2004, Cechy demograficzne, zachowania i jakość życia ludności miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., Jakubczyk Z., (red.) 2002, Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2002, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2002, Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2000, Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słodczyk J., (red.) 2000, Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.